Reklamačné podmienky

1. Zodpovednosť za vady

1.1. Záručná doba a životnosť textilných výrobkov sú rôzne pojmy. Životnosť je daná spôsobom a intenzitou používania a nemusí byť vždy rovnaká ako záručná doba. To znamená, že pri intenzívnom používaní môže byť životnosť textilných výrobkov kratšia než záručná doba.

1.2. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim, a ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe. Kupujúci je oprávnený predanú vec pred prevzatím prezrieť. Predávajúci nezodpovedá za bežné opotrebenie veci, jej príslušenstva alebo účasti veci.

1.3. Predávajúci nezodpovedá za vady, ktoré mohol kupujúci s vynaložením odbornej starostlivosti zistiť pri prvej obhliadke a bezodkladne ich neuplatní u predávajúceho, najmä ak kupujúci bezodkladne neuplatní vady veci spočívajúce v chýbajúcom príslušenstve alebo súčasti veci alebo mechanickom poškodení veci zistiteľnom pri prehliadke.

1.4. Predávajúci nezodpovedá za vadu tovaru, ak:

 • kupujúci si vadu spôsobil sám alebo vada vznikla v dôsledku pôsobenia okolností vyššej moci;
 • vady vznikli v dôsledku opotrebenia tovaru spôsobeného nesprávnym alebo nadmerným použitím;
 • vada bola spôsobená nesprávnym nakladaním s tovarom najmä v dôsledku neuposlúchnutia pokynov výrobcu uvedených v návode na použitie;
 • vada bola spôsobená dopravou;
 • vady vzniknuté v dôsledku neodborného zaobchádzania, zneužitia a použitia s výrobkami inými, než odporúčanými výrobcom.

2. Záručná doba

2.1. Pokiaľ v tomto reklamačnom poriadku nie je uvedené inak, je záručná doba 24 mesiacov. V prípade ak ide o predaj tovaru kupujúcemu spravuje sa dĺžka záručnej doby príslušnými právnymi predpismi o ochrane spotrebiteľa.

2.2. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

2.3. Záručné doby začínajú plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim.

2.4. Práva zo zodpovednosti za vady zaniknú, ak sa neuplatnili bez zbytočného odkladu po tom čo sa kupujúci o vade dozvedel alebo pri vynaložení odbornej starostlivosti mohol dozvedieť, najneskôr však uplynutím záručnej doby.

2.5. Záruky sa nevzťahujú na opotrebovanie tovaru, zmeny vzhľadu tovaru spôsobené jeho užívaním alebo poškodenia spôsobené nesprávnym ošetrovaním výrobku.

3. Uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady

3.1. Práva vyplývajúce zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho.

3.2. Kupujúci pri uplatňovaní práv zo zodpovednosti za vady je povinný doložiť kópiu faktúry, vyplnený reklamačný protokol. Kupujúci vyplní reklamačný protokol, v ktorom presne popíše vadu a spôsob akým sa vada prejavuje a zaslaním tovaru na náklady kupujúceho v takom balení, aby neprišlo k poškodeniu tovaru počas prepravy a dokumentáciou predávajúcemu. V reklamačnom protokole osoba uplatňujúca reklamáciu súčasne uvedie kontaktnú adresu (e-mail, telefónne číslo), na ktorú bude predávajúcim vyrozumená o spôsobe vybavenia reklamácie. Predávajúci nenesie zodpovednosť za to, že sa na uvedenú kontaktnú adresu nepodarilo odoslané vyrozumenie doručiť. (Tlačivo reklamačného protokolu sa nachádza tu.)

4. Spôsob vybavenia reklamácie

a poučenie spotrebiteľa podľa § 18 ods. 4 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa

4.1. Ak ide o odstrániteľnú vadu, má kupujúci právo:

 • aby bola vada bezplatne, včas a riadne odstránená;
 • na výmenu veci, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti.

4.2. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, ktorá nebráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo:

 • na primeranú zľavu z kúpnej ceny;
 • na výmenu veci.

4.3. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo:

 • na výmenu veci;
 • právo od zmluvy odstúpiť.

4.4. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak síce ide o odstrániteľné vady, ak však nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave (výskyt rovnakej vady po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách) alebo pre väčší počet vád (aspoň 3 vady veci) riadne vec užívať.

4.5. Predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie podľa § 2 písm. m) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa ihneď, v zložitejších prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Za deň uplatnenia reklamácie kupujúceho sa považuje deň prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim.

4.6. O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po rozhodnutí o oprávnenosti reklamácie telefonicky, prípadne iným spôsobom, a zároveň mu bude doručený prostredníctvom e-mailu alebo poštou reklamačný protokol. V prípade uznanej reklamácie zabezpečí predávajúci vrátenie peňazí kupujúcemu, v prípade neuznanej reklamácie kupujúci obdrží tovar späť spolu s písomným vyjadrením.

4.7. Ak sa reklamácia vybaví výmenou chybného tovaru za bezchybný, resp. jeho opravou, predávajúci odošle reklamovaný tovar na adresu, z ktorej mu bol reklamovaný tovar doručený. Ak kupujúci neprevezme v odbernej lehote reklamovaný tovar, prípadne ho odmietne prevziať, a tovar sa tak vráti späť na adresu predávajúceho. Predávajúci upozorní kupujúceho e-mailovou správou o tejto skutočnosti a súčasne ho vyzve, aby si reklamovaný tovar prevzal v sídle predávajúceho do 15 dní od doručenia tejto výzvy. Po márnom uplynutí 15 dní od tejto výzvy predávajúci bude kupujúcemu účtovať skladné.

4.8. Vzhľadom na novelu zákona č.250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a zákona č.391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, má každý spotrebiteľ právo obrátiť sa s cieľom ochrany svojich spotrebiteľských práv na subjekt alternatívneho riešenia sporov. Počas alternatívneho riešenia sporov spotrebiteľ spolupracuje so subjektom alternatívneho riešenia sporov v záujme rýchleho vyriešenia sporu. V prípade cezhraničného sporu má spotrebiteľ právo obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum, ktoré mu poskytne adresu na doručovanie, elektronickú adresu alebo telefonický kontakt na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý je príslušný na riešenie jeho sporu.

Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/); zákazník má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti.

5. Usmernenia k reklamačnému poriadku

5.1. Pri kúpe textilného tovaru je potrebné brať do úvahy materiálové zloženie, ktoré poskytuje informácie o prirodzenom správaní sa tkanín a nie sú preto predmetom reklamácie, napr.:

 • výrobky z prírodných vlákien (bavlna, vlna, ľan, hodváb) a chemických vlákien (viskóza) sú viac krčivé ako výrobky z vlákien syntetických (polyester, polyamid, polypropylén, akryl);
 • viskóza má vyššiu zrážanlivosť a nasiakavosť ako ostatné vlákna a polyester má vyššiu pevnosť a menej sa zráža;
 • textilné výrobky s nižšou stálofarebnosťou treba prať osobitne, z rubovej strany, výrobok má zníženú mechanickú odolnosť;
 • odporúčame dodržiavať symboly na údržbu textilných a odevných výrobkov, postupovať podľa upozornení na špecifické vlastnosti niektorých textílií.

6. Spoločné a záverečné ustanovenia

6.1. Tento reklamačný poriadok tvorí súčasť obchodných podmienok.

6.2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu tohto reklamačného poriadku. Povinnosť písomného oznámenia zmeny reklamačného poriadku je splnená umiestnením na internetovej stránok nyna.sk.

Tieto podmienky vstupujú do platnosti od 01.4.2019.

Dokumenty na stiahnutie

Reklamačný formulár

Odstúpenie od zmluvy – poučenie

Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy

Close Menu
×

Cart

Menu

Používame súbory cookies, ktoré nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Ak súhlasíte, kliknite na tlačítko "akceptovať".